Neptune

Finansiell och legal rådgivning med fokus på kapitalanskaffningar och företagstransaktioner

Neptune Partners är en oberoende rådgivnings- och transaktionsfirma med fokus på kapitalanskaffningar och andra företagstransaktioner i Norden.

Vi erbjuder en kombination av finansiell och legal rådgivning där vi levererar integrerade tjänster som omfattar rådgivning, projektledning samt exekvering av kapitalanskaffningar och andra företagstransaktioner. Genom integrerade tjänster kan vi erbjuda en one-stop shop för våra kunder. Kapitalanskaffningar inkluderar både skuldfinansiering och emission av aktier och aktierelaterade instrument. Andra företagstransaktioner avser primärt börsintroduktioner (IPO:s) och företagsförvärv samt försäljningar (M&A). För ytterligare information, se vidare under Tjänster.

Vi utgår alltid ifrån kundens behov och anpassar vårt erbjudande till kundens aktuella situation. Vi säljer således inte specifikt en lösning eller ett specifikt instrument. Vårt arbetssätt bygger istället på att vi börjar med att skapa oss en god förståelse för vad bolaget behöver och därefter presenterar vi en palett av alternativ med tydliga avvägningar, för- och nackdelar och med en tydlig rekommendation. Via en skräddarsydd rådgivning kan vi erbjuda den lösning som passar bolaget bäst. Vårt team har lång erfarenhet av kapitalanskaffningar och andra företagstransaktioner och vi har tillgång till många olika typer av investerare.

Våra kunder betalar endast för våra tjänster om rådgivningen resulterar i ett genomfört projekt. För det fall projektet inte genomförs betalar kunden ingenting, varken för den finansiella eller den legala rådgivningen. Detta erbjudande är unikt för Neptune Partners.

Kontakta gärna oss för att veta mer, se vidare under Kontakt.

Varför välja Neptune Partners?

AFFÄRSOMRÅDEN

Financial Advisory

Finansiell analys och rådgivning i samband med kapitalanskaffningar och andra företagstransaktioner.

Financing & Transactions

Projektledning och exekvering av kapitalanskaffningar och andra företagstransaktioner.

Transaction Law

Affärsjuridisk transaktionsrådgivning som ett integrerat erbjudande tillsammans med våra andra två affärsområden eller på fristående basis.

Våra tre affärsområden baseras på vår samlade kompetens och möjliggör för våra kunder att erhålla tjänster utifrån en integrerad rådgivning med ett helhetsperspektiv. Vår logotyp – den romerska guden Neptunus treudde – representerar våra tre affärsområden som tillsammans utgör kärnan i firmans verksamhet.

TJÄNSTER

Finansieringsanalys och kapitaloptimering

 • Rådgivning avseende skuldfinansiering och eget kapital-finansiering

 • Analys och rekommendation av finansieringskällor med fokus på nuvarande eller kommande finansieringsbehov

 • Optimering av balansräkningen och finansieringsvillkor (omstruktureringar, säkerhetsupplägg och pantsättningar samt andra överväganden)

 • Rådgivning avseende kreditbetyg

Skuldfinansiering (privat och publik)

 • Lån och kreditfaciliteter (brygglån, förvärvslån, projektlån, revolverande kreditfaciliteter såsom rörelsekapitalfaciliteter och förvärvsfaciliteter samt övriga lån och krediter) inom samtliga klasser (senior och junior lånefinansiering)

 • Företagsobligationer

 • Strukturering, projektledning och exekvering

 • Fullständig legal och finansiell dokumentation (investerarmaterial, presentationer och kreditpropåer, prospekt, villkors-, emissions- och beslutshandlingar, due diligence, avtal och annan nödvändig dokumentation)

Emission av aktier och aktie-
relaterade instrument (privat och publik)

 • Företrädesemissioner och riktade emissioner (inkluderat så kallade private placements av aktier)

 • Konvertibler, teckningsoptioner, preferensaktier och hybridinstrument

 • Strukturering, projektledning och exekvering

 • Fullständig legal och finansiell dokumentation (investerarmaterial och presentationer, prospekt, villkors-, emissions- och beslutshandlingar, due diligence, avtal och annan nödvändig dokumentation)

Börsintroduktioner (IPO:s)
och andra marknadsnoteringar

 • Rekommendation avseende transaktionsstruktur (val av marknadsplats, erbjudandestorlek och övriga parametrar)

 • Nulägesbedömning av bolag i förhållande till noteringskrav samt åtgärdsplan för att uppfylla kraven

 • Placering av nyemitterade och befintliga aktier

 • Strukturering, projektledning och exekvering

 • Fullständig legal och finansiell dokumentation (memorandum, bolagsbeskrivning, prospekt, due diligence, corporate governance och policys, beslutshandlingar, avtal och annan nödvändig dokumentation)

 • Rådgivning och stöd vid hantering och efterlevande av insiderlagstiftning (MAR, ”Marknadsmissbruksförordningen”)

 • Hantering av samtliga registreringar hos Bolagsverket, Euroclear, Finansinspektionen samt den aktuella marknadsplatsen (exempelvis Nasdaq, NGM, Spotlight eller Mercur)

Företagsförvärv och försäljningar (M&A)
och andra investeringar

 • Identifiering av potentiella köpare och säljare

 • Värdering och värderingsrapporter

 • Strukturering, projektledning och exekvering (inklusive förhandlingar)

 • Fullständig legal och finansiell dokumentation (investerarmaterial och presentationer, aktieöverlåtelseavtal (SPA), aktieägaravtal (SHA), due diligence och annan nödvändig dokumentation)

Fairness opinions, second opinions
och andra utlåtanden

 • Fairness opinions, företagsvärderingar (kassaflödesvärdering och multipelvärdering) samt värdepappersvärderingar (exempelvis optionsvärdering)

 • Second opinions och utlåtanden på underlag och rådgivning från andra aktörer (till exempel när ett råd eller rekommendation behöver utmanas eller verifieras av en oberoende part)

Alla våra tjänster kan levereras utifrån ett eller flera affärsområden beroende på kundens önskemål. Ovan är ett urval av de tjänster som vi har en bred bakgrund och expertis inom. Vid andra finansiella eller affärsjuridiska frågor än de som listas ovan, tveka inte att kontakta oss för en diskussion.

TEAM

Jonas Olsson

partner

Har sedan 2009 arbetat primärt inom den privata och publika kapital- och lånemarknaden i Norden.

Lång erfarenhet av kapitalanskaffningar och rådgivning avseende företagsobligationer, direktlån, banklån, aktieemissioner och företagsförsäljningar.

Bakgrund

Utbildning

Viktor Olsson

partner

Har sedan 2012 arbetat som affärsjurist, finansiell rådgivare och projektledare primärt inom kapitalmarknadstransaktioner i Norden.

Lång erfarenhet av legal rådgivning samt projektledning i samband med börsintroduktioner, andra marknadsnoteringar, aktieemissioner, företagsobligationer och företagsförvärv. 

Bakgrund

Utbildning

Samuel Engstrand

Analyst

Har sedan 2022 arbetat som analytiker hos Neptune Partners.

Erfarenhet av finansiell analys och strukturering av finansieringsprojekt, inkluderat aktie- och lånetransaktioner. 

Bakgrund

Utbildning

Niclas Puikkonen

Analyst

Har sedan 2023 arbetat som analytiker hos Neptune Partners.

Erfarenhet av finansiell analys och strukturering av finansieringsprojekt, inkluderat aktie- och lånetransaktioner. 

Bakgrund

Utbildning

Oskar Hagman

Intern

Har sedan 2023 arbetat som intern hos Neptune Partners.

Erfarenhet av finansiell analys och strukturering av finansieringsprojekt, inkluderat aktie- och lånetransaktioner. 

Bakgrund

Utbildning

OM OSS

Neptune Partners skapades med visionen att integrera finansiell och legal transaktionsrådgivning för att skapa bästa möjliga värde för kunden genom ett unikt helhetserbjudande. Vi vet att bolag uppskattar tydlighet och färre, snarare än fler, rådgivare i en transaktion och att det ofta efterfrågas en samlad och integrerad kompetens med sammanhållen projektledning i komplexa och tidskrävande transaktioner. Vi tar denna roll och möter dessa önskemål. Vi bistår kunden i hela kapitalanskaffnings- och transaktionsprocessen, från start till mål, och involverar kunden precis på det sätt som önskas.

Kombination av finansiell och legal rådgivning

Vi har i våra tidigare roller genomfört ett stort antal transaktioner av olika karaktär och är därför väl insatta i ett företags utmaningar vid intensiva och ibland komplexa finansierings- och transaktionsprocesser. Ofta tar sådana processer en alltför stor del av företagsledningens tid – allt ifrån koordinering av rådgivare, samordning av fristående leveranser och ibland en oklar helhetsbild av det aktuella projektets status. Ofta medför detta förseningar, dyra processer och ett ökat risktagande för kunden genom att vissa viktiga råd faller mellan stolarna.

Genom en integrerad och kombinerad finansiell och legal rådgivning säkerställer vi optimal effektivitet i varje enskilt uppdrag, inga lösa trådar och en fullständigt sömlös projektledning och koordinering. Vi prioriterar arbetsströmmar efter vad som för tillfället är viktigast och har alltid en aktuell projektöverblick att ge.

Flexibel arvodesmodell och betalning endast vid genomfört projekt

För en kapitalanskaffning eller företagstransaktion är det standard i branschen att den legala rådgivningen hanteras av en extern part (vanligtvis en advokatbyrå) som inte är densamma som den finansiella rådgivaren. Hos Neptune Partners ingår den legala rådgivningen i det totala priset då vi har egna interna jurister. Vår betalningsmodell omfattar alltså även våra juridiska tjänster, vilket majoriteten av juridiska tjänsteleverantörer inte kan erbjuda. Att Neptune Partners inom samma bolag kan erbjuda en prestationsbaserad ersättningsmodell – för både finansiella och juridiska tjänster – gör oss unika.

Vi är inte begränsade till någon särskild betalningsmodell, utan erbjuder full flexibilitet och föreslår alltid en betalningsmodell som är anpassad efter projektet och kundens situation. Betalningsmodellen kan exempelvis vara baserad på löpande räkning, fasta priser, alternativa betalningsmedel, olika betalningstidpunkter, avbetalning samt delad risk i form av framgångs- eller prestationsbaserad ersättning (så kallad no cure no pay) – det vill säga att kunden betalar endast när projektet är i mål. Om ett projekt inte slutförs – oavsett anledning – så betalar kunden ingenting.

Oberoende rådgivning med fokus på kundens behov

Banker och andra finansiella rådgivare, revisionsfirmor och advokatbyråer lyfter ofta värdet av oberoende rådgivning. Oberoende rådgivning ska säkerställa att det inte finns några andra intressen än kundens bakom de råd som lämnas. Avvikande intressen kan exempelvis medföra att en viss finansiering föreslås till en kund för att det är den mest lämpade finansieringen för den specifika rådgivaren eller för att den medger en högre ersättning för rådgivaren. Det kan även medföra att värdet på ett bolag reduceras i en företagsvärdering till förmån för externa investerare.

Neptune Partners företagsstruktur möjliggör ett oberoende och vi har inga incitament att agera till förmån för, eller konkurrera mot, andra avdelningar inom vår verksamhet. Vi har inga interna intressekonflikter och behöver inte oroa oss för företagspolitik, utan kan istället fokusera på det vi kan bäst och vad som faktiskt passar kunden bäst. Oftast är detta inte enbart ett enskilt råd utan en mer nyanserad palett av alternativ, tillsammans med en tydlig rekommendation.

Lång erfarenhet av kapitalanskaffningar och andra företagstransaktioner

Vi har lång erfarenhet av kapitalanskaffningar, finansieringslösningar, börsintroduktioner, företagsförvärv och andra företagstransaktioner och bakgrund från ett flertal olika roller inom investment banking, corporate finance, företagsutlåning, kundansvarig för företag på en storbank, konsultverksamhet, advokatverksamhet, affärsjuridik, revision och redovisning. Genom våra tidigare roller har vi deltagit i hundratals transaktioner i Norden.

För att kunna erbjuda våra kunder en projektupplevelse präglad av erfarenhet, affärssinne och innovation så är vårt arbetssätt särskilt utformat för att kunna arbeta helt dedikerat med den aktuella kunden. Vi ser till att vår mest seniora kompetens alltid används i olika frågor. Vi värdesätter starkt att våra kunder alltid är nöjda efter ett projekt med oss. Det innebär även att vi välkomnar kunders önskemål om samarbeten med andra rådgivare inom projektets ramar, eller att ett projekt ska drivas på ett särskilt sätt. Vår frihet och flexibilitet tillåter att vi kan hitta den bästa lösningen för våra kunder – istället för en standardlösning som inte alltid passar.

Stort nätverk av investerare och långivare

Vi har genom vår bakgrund byggt upp ett stort kontaktnät av investerare inom samtliga finansieringsklasser. Vi är inte beroende av någon annan aktör eller tredje part, utan ser ett stort värde i att kunna erbjuda skräddarsydd rådgivning oavsett typ av finansiering eller transaktion. På så sätt kan vi matcha bolagets finansieringsbehov med de investerare och långivare som passar bäst i det specifika fallet.

Vi arbetar kundorienterat, bygger firmans värde på kundnöjdhet och säkerställer att våra kunder alltid erhåller bästa möjliga utfall avseende exempelvis pris- och villkorsdiskussioner med investerare och långivare. Vi har möjlighet att kontakta alla lämpliga enskilda investerare och även engagera andra rådgivare för att tillse att våra kunder erhåller bästa möjliga utfall och resultat. Vi har ett brett nätverk av investerare, från svenska och andra nordiska affärs- och nischbanker till institutionella och privata investerare inom samtliga finansieringsklasser.

KONTAKT

Neptune Partners AB
Besöksadress: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm
Postadress: Box 70396, 107 24 Stockholm
Telefon: + 46 (0) 70 255 12 16
Följ oss