Förvärvslån | Rörelsefinansiering | Tillväxtfinansiering

Debt Advisory (Skuldrådgivning)

Vi hanterar allt ifrån juniora brygglån till senior säkerställd lånefinansiering för de flesta situationer.

Lånetransaktioner från start till mål

  • Grundlig kreditanalys och bedömning av lånemöjligheter
  • Strukturering av villkor och framtagande av kreditmaterial
  • Projektledning och upphandling av långivare
  • Förhandling av villkor och exekvering av lånedokumentation
  • Uppföljning och stöd i löpande rapportering

Starkt nätverk av långivare för ökade möjligheter

Det finns idag ett stort utbud av långivare, där de flesta har olika inriktningar och erbjuder olika typer av lån. Utlåningen hos en viss långivare förändras även över tiden och vi ser ständigt nya långivare i marknaden. Vi hjälper våra kunder att navigera rätt i landskapet av långivare.

Genom långa och personliga relationer med långivare säkerställer vi en lånetransaktion med den bäst lämpade långivaren för ändamålet. Vi är en helt oberoende rådgivare, vilket garanterar att den mest lämpliga lånefinansieringen upphandlas utan påverkan av förmåner eller andra ersättningar från någon långivare.

Vi arbetar primärt med följande typer av långivare i Sverige och internationellt:

Affärsbanker

Finansiering hos storbanker sker typiskt sett till lägre kostnad än hos övriga långivare men ofta på bekostnad av flexibilitet och en längre processtid. Finansieringen sker genom bland annat företagskrediter och revolverande kreditfaciliteter. Vi arbetar med samtliga affärsbanker i Norden.

Nischbanker

Ökad flexibilitet hos nischbanker möjliggör för mindre och mellanstora bolag att enklare få tillgång till lånefinansiering. Lånefinansiering hos nischbanker liknar affärsbankernas, men kan skräddarsys i större utsträckning. Vi arbetar med ett tjugotal nischbanker i Norden och lika många utanför Norden (primärt i UK).

Lånefonder

Lägre regulatoriska krav och flera olika kreditstrategier gör lånefonder flexibla och snabba. Finansieringen som erbjuds är alltifrån juniora lån till seniora säkerställda lån med flexibilitet kring amortering, räntebetalning och säkerheter. Lånefonder kan erbjuda strukturer och villkor som andra långivare inte kan. Vi arbetar med ett tiotal lånefonder i Norden och i huvudsak med lånefonder i UK, Tyskland och USA som uppgår till ett hundratal.

Alternativa långivare

För exempelvis konvertibellån och brygglån finns investerare som med kort varsel kan erbjuda lån för att säkerställa snabb finansiering där en långsiktig lösning inte är möjlig att invänta. Vi arbetar med ett trettiotal alternativa långivare i Norden.

Offentliga långivare

Lånefinansiering från myndigheter och offentliga organ som bland annat främjar gröna, hållbara och sociala lån. Processerna är något mer byråkratiska och i vissa fall långa, men med förmånliga lånevillkor när finansieringen är på plats. Vi arbetar med ett tiotal långivare, såsom Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB), Svensk Exportkredit (SEK), Almi och Nefco.

Lånefinansiering för de flesta behov

Genom en erfaren skuldrådgivare kan bolagets lånebehov konkretiseras och lånen struktureras på bästa möjliga sätt, vilket gör att rätta långivare kontaktas med ett väl underbyggt underlag. Utifrån kundens finansieringsbehov och specifika situation kan vi engagera långivare som medför en effektiv process och maximal sannolikhet för en framgångsrik transaktion.  

Det finns stora möjligheter att skräddarsy ett lån för att passa både långivare och låntagare. Vi arbetar ofta med följande typer av lån:

Denna typ av lån är vad de flesta refererar till som vanliga lån. Lånen har typiskt sett en löptid om 2-5 år och ofta med en rak amorteringsprofil över löptiden. Lånen kan skräddarsys och anpassas efter behov och kundens önskemål avseende lånebelopp, löptid, amorteringsprofil och finansiella kovenanter.

Lån som upptas i samband med finansieringen av ett förvärv. Vi har lång erfarenhet av att strukturera anpassade förvärvslån eller förvärvsfaciliteter där lån kan avropas under en låneram där låntagaren återkommande förvärvar bolag.

Låneramar i form av exempelvis checkräkningskrediter som säkerställer likviditeten i den dagliga verksamheten eller större rörelsekapitalfaciliteter i samband med större tillfälliga likviditetssvängningar.

Vid utvecklingen av projekt såsom byggande av en fabrik eller uppskalning av en investering kan särskild projektfinansiering vara lämplig. Finansieringen görs ofta i ett separat bolag där kapitalet är direkt kopplat till det aktuella projektet.

Tillfällig finansiering för att snabbt säkerställa likviditet i bolag med behov att genomföra en brådskande investering som sedan återbetalas på kort tid genom annan finansiering eller operationella kassaflöden. Dessa lån kan ibland också struktureras som konvertibla lån, där långivaren på lånets förfallodag har en möjlighet eller skyldighet att konvertera lånet till aktier i låntagaren.

Tillväxtlån som passar tillväxtbolag där tillväxten sker på bekostnad av lönsamhet. Denna lånefinansiering sker med begränsad utspädning för aktieägare i bolaget till skillnad mot en eget kapital-anskaffning med potentiellt stor utspädning. Lånen är ofta förknippade med någon form av vinstdelning såsom teckningsoptioner eller syntetiska aktier och ska ses som ett alternativ till eget kapital-finansiering.

Bolag med återkommande intäkter och prenumerationsbaserad intäktsmodell kan erhålla lånefinansiering utan utspädning av aktieägare i bolaget. Lånen passar situationer där likviditet behövs för marknadsföringsaktiviteter eller investeringar i lager, där ytterliga intäkter förväntas genereras för återbetalning av lånen. Likt venture-lån är detta ett attraktivt alternativ till eget kapital-finansiering.

För att frigöra rörelsekapital finns möjligheter att belåna eller sälja kundfakturor och leasingupplägg av maskinparker och motsvarande tillgångar. Factoring och leasing är ofta en komponent i projekt där vi bistår kunden med en större omläggning av lånefinansieringen eller i samband med förvärv där målbolagets finansiering ska lösas.

Lånefinansiering för investmentbolag eller ägarbolag med finansiella tillgångar där lånet sätts i relation till värden i tillgångsportföljen. Återbetalning av lån sker ofta i samband med att tillgångar realiseras. Belåningsgraden och övriga villkor baseras i huvudsak på tillgångarnas kvalitet.

I grunden en finansiering som syftar till att påskynda den gröna omställningen och kan göras i flera olika låneformat. Utöver enbart finansiella överväganden görs analysen även på en rad kvalitativa områden, såsom koldioxidberäkningar eller andra miljömässiga parametrar. Det finns en flora av förmånlig subventionerad statlig finansiering att ta del av och processerna är ofta långa. I dessa låneprojekt arbetar vi ofta med finansieringen på både kort och lång sikt för att säkerställa likviditet vid var tid.

Finansiering via långsiktiga institutionella skuldinvesterare i primärt Tyskland och USA, eller motsvarande i andra jurisdiktioner. Lånen kan struktureras antingen i form av obligationslån eller privata direktlån, där det senare är vårt fokusområde. Villkoren är ofta förmånliga med avseende på låg ränta och mycket lång löptid. Finansieringen passar kapitaltunga bolag med låg risk, såsom fastighetsbolag med långsiktiga och stabila bestånd och infrastrukturbolag.

Vi bistår våra kunder med upphandling av investmentbanker för emission av obligationslån. Denna typ av finansiering passar när det finns ett större kapitalbehov att möta, men där det saknas förutsättningar för att erhålla ett attraktivt företagslån hos en bank eller där bolaget är i behov av en snabb process.

Vår process

Inledande möte och bedömning av lånemöjligheter

1.

Offert och uppdragsbrev

2.

Analys och framtagande av material

3.

Diskussioner med långivare

4.

Förhandling av villkor (term sheet)

5.

Framtagande och förhandling av låneavtal

6.

Utbetalning av lån

7.

Uppföljning och rapportering

8.

Kom i kontakt

Oavsett typ av lånefinansiering kan vi erbjuda förutsättningarna för en framgångsrik transaktion och en långsiktigt värdeskapande relation. Kontakta någon av oss nedan. Se hela teamet här.