Legal information - Svenska (English below)

Företagsinformation
Firma: Neptune Partners AB
Säte: Stockholm
Organisationsnummer: 559344-6130

Tillstånd
Neptune Partners erbjuder inte i egen regi några tjänster som utgör tillståndspliktig verksamhet under Finansinspektionens tillsyn. Neptune Partners har därför inte, och har heller inte ansökt om att erhålla, något sådant tillstånd.

Disclaimer
Information som publiceras på Neptune Partners hemsida är endast avsett som allmän information och får inte ses eller användas som professionell rådgivning. Det finns en risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna hemsida sker i strid med detta påbud och sker på användarens egen risk. Inget ansvar accepteras för, och inga förpliktelser accepteras i förhållande till, information på Neptune Partners hemsida eller information på annan hemsida med länk till denna hemsida. Eventuella länkar till andra webbplatser har lagts upp i informationssyfte och vi varken stödjer eller accepterar något ansvar för det material som publiceras på webbplatser som den här webbplatsen refererar eller länkar till.

Cookies
En cookie är en textfil som skickas från hemsidans webbserver och som sparas av webbläsaren. Neptune Partners hemsida använder så få cookies som möjligt för att bibehålla en bra tjänst. Det finns två typer av cookies; ”vanliga” cookies och ”sessionscookies”. Sessionscookies försvinner när webbläsaren stängs ned och sparas inte, medan vanliga cookies sparas på enheten en längre tid. Cookies innehåller ingen personlig information. Neptune Partners använder främst cookies för att kunna räkna antalet användare och trafikstorleken på hemsidan. Genom att förstå hur hemsidan används kan den förbättras. I webbläsarens inställningar finns normalt en funktion för att stänga av möjligheten att spara cookies på enheten.

Copyright
Alla rättigheter reserveras. Material som publiceras på denna webbplats, inklusive information, varumärken och andra immateriella rättigheter ägs av Neptune Partners eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren och får inte reproduceras, överföras eller på något annat vis användas utan skriftligt samtycke från Neptune Partners. Obehörig användning eller distribution av innehållet på hemsidan kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Legal information - English

Company information
Name: Neptune Partners AB
Registered office: Stockholm
Organisation number: 559344-6130

Licenses & permits
Neptune Partners does not in its own capacity offer any services that constitute business monitored by the Swedish Financial Supervisory Authority. Neptune Partners does therefore not have, and has not applied for, any licenses or permits required for such business.

Disclaimer
Information published on Neptune Partners’ website is only intended as general information and may not be regarded as, and is not to be used as, professional advice. There is a risk that the content of this website is neither exhaustive nor completely updated. Any use of information on this website is in violation with this prohibition and is at the user’s own risk. No liability and no obligations are assumed for information on Neptune Partners’ website or information on any other website with a link to this website. Any links to other websites are posted for information purposes only and we neither endorse nor accept any responsibility or liability for the material on any website referred to or accessed through this website.

Cookies
Cookies are small text files transferred from the web servers and stored the browser. Neptune Partners’ website uses as few cookies as possible in order to maintain a professional service. There are two types of cookies: “ordinary” cookies and “session” cookies. Session cookies disappear when the browser is closed and are not stored, whereas ordinary cookies are stored on the device for a period of time. Cookies contain no personal information. Neptune Partners primarily uses cookies to count the number of users and the traffic volume on the website. By understanding how the site is used, it can be improved. In the browser settings there is normally a function to turn off the possibility to save cookies on the device. 

Copyright
All rights reserved. Material which is published on this website, including any information, trademarks and other intellectual property, belongs to Neptune Partners or is used with consent from the rights owner and may not be reproduced, transmitted or used in any other way without the written consent of Neptune Partners. Unauthorised use or distribution of the content on the website may breach copyright, trademark rights and/or other Swedish or international legislation and may be subject to legal action.