Integritetspolicy

Vi på Neptune Partners värnar om din integritet och följer dataskyddslagstiftningen. Vi vill därför informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

PERSONUPPGIFTER OCH ÄNDAMÅL

Personuppgifter är sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på sådan information är namn, kontaktuppgifter, foto, personnummer, IP-adress och innehåll i e-post och annan kommunikation.

Vi behandlar personuppgifter om dig som:

 • är anställd hos kund,
 • är motpartsombud,
 • är kund i egenskap av privatperson,
 • på andra sätt berörs av våra uppdrag,
 • deltar på våra seminarier eller andra events,
 • mottar våra nyhetsbrev, eller
 • söker anställning hos oss eller uppdrag för oss.

Vi behandlar personuppgifter för ändamålen att administrera och utföra våra uppdrag, uppfylla våra rättsliga skyldigheter, rekrytera personal samt marknadsföra våra tjänster (på de sätt som beskrivs närmare nedan).

Vi är personuppgiftsansvariga för våra behandlingar av personuppgifter och ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

Utförande av uppdrag
Vi behandlar personuppgifter som vi får del av inom ramen för ett uppdrag, eller i samband med förberedelse eller administration av ett uppdrag, för ändamålen att administrera och utföra uppdraget och uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Vi behandlar även personuppgifter som vi inhämtar från privata och offentliga register samt från myndigheter. Detta sker exempelvis för att kunna uppfylla vår rättsliga skyldighet att kontrollera våra kunders identitet och ägarförhållanden samt informera oss om uppdraget och i vissa fall även om kundmedel och andra tillgångars ursprung.

Prenumeration och e-postformulär
Vi kan få tillgång till personuppgifter genom kontakter via e-post och annan kommunikation eller via din användning av någon av de tjänster som vi tillhandahåller via hemsidan.

Exempel på en sådan tjänst är prenumerationsfunktionen där du registrerar din e-postadress, vilken vi lagrar i syfte att kunna skicka dig nyhetsbrev och annan information. En annan sådan tjänst är e-postfunktionen. För att skicka e-post via hemsidans funktion, behöver du ange namn, e-postadress, företag och telefonnummer. Dessa uppgifter sparas för att kunna skicka information och uppföljningsmail till dig. Om du inte längre vill få några utskick från oss ber vid dig kontakta oss genom kontaktuppgifterna längst ned i denna informationstext. Du kan också avanmäla dig genom att följa den länk som finns längst ned i varje utskick.

Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för kundundersökningar eller andra marknadsaktiviteter.

Rekrytering
Vi behandlar personuppgifter inom ramen för rekrytering av personal och anlitande av konsulter. De uppgifter vi behandlar är de som du lämnar i din ansökan, till exempel CV, personligt brev, betyg, intyg, uppgifter från referenser samt testresultat från personlighetstester/logiktester. Vi ber dig även i vissa fall att begära ett utdrag från belastningsregister i samband med att du undertecknar anställningsavtal. När du fått utdraget tittar vi på det tillsammans och därefter lämnar vi tillbaka det till dig eller så förstörs det direkt. Vi sparar inte utdraget. Vi kan även utföra en bakgrundskontroll (som du ger ditt samtycke till vid undertecknandet av anställnings/uppdragsavtalet) via ett externt företag, vilken innehåller uppgifter om exempelvis rättsliga ärenden och om din ekonomi.

Hemsida och cookies
När du besöker vår hemsida genereras det också indirekta personuppgifter via vår användning av cookies, som beskrivs under hemsidans avsnitt för legal information. Vi kan komma att använda sådana uppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av avidentifierade uppgifter för statistikändamål.

LAGLIG GRUND
Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att utföra vårt uppdrag enligt lag, skicka information som du prenumererar på samt genomföra seminarier och andra events som du anmält dig till. Vi behandlar också uppgifterna när vi har ett legitimt intresse att behandla dessa, exempelvis ett intresse av att kunna kommunicera med dig, genomföra rekryteringar, att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, exempelvis marknadsföringsbyråer och leverantörer av IT-tjänster. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter när vi har en skyldighet enligt lag, såsom på grund av penningtvättslagstiftning.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. Företag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Om vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, till exempel genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

LAGRINGSPERIOD
Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi är skyldiga att lagra dem enligt lag eller andra regler som gäller för vår verksamhet. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

DINA RÄTTIGHETER
Neptune Partners är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen har du också rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

KONTAKT
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

E-postadress: info@neptunepartners.se

Märk din e-post med ämnesrad ”Integritetspolicy”.